Chocolatey Software Pakketmanager voor Windows

Degenen die Linux kennen, weten hoe makkelijk het installeren van programma's in Linux is.
Dit in tegenstelling tot Windows, waar veel klikken en akkoord bevindingen nodig zijn en er gevallen zijn,
dat je door maar klikkerdeklik te doen met de installatie meelifende tools erbij krijgt, wel potentieel ongewenst zijn.

Chocalatey voorkomt dit alles en maakt het installeren van software op dezelfde wijze als in Linux mogelijk!

Het installeren van Chocolatey

Hiervoor heeft u de Opdrachtprompt/cmd modig!
Klik op zoeken in de taakbalk en de zoekopdracht is CMD, klik Opdrachtprompt met rechts aan - kies als Administrator uitvoerenGeef nu de volgende opdracht in de Opdrachtprompt:

Code:
@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
Daarna gaan we gui voor Chocolatey installeren:

Code:
choco install -y chocolateyguiSoftware installeren via de Opdrachtprompt

Hiervoor benodigt u altijd een met administratorrechten opgestarte Opdrachtprompt/cmc!

Voorbeeld:
Code:
choco install -y irfanview irfanviewplugins
Heeft u via Chocolatey programma's geïnstalleerd,
dan is het heel eenvoudig die programma's in één keer te updaten!
Code:
choco upgrade -y all

Zoekt u een programma, kijk dan op Chocolatey packages


Kleine problemen oplossen

Zijn er problemen met sommige programma's, want "weer" is er geen controlesom en Chocolatey weigert het te installeren:
(X staat voor het te installeren programma)

1.
Tijdelijk installeren zonder checksum-check met choco install X --allow-empty-checksums

2.
Globaal gezien staan "lege" controlesommen toe door de functie met choco feature enable -n allowEmptyChecksums
- wanneer dit wordt gedaan, wordt de in (1) genoemde schakelaar --toestaan-lege-checksums automatisch ingesteld.

Als u de vragen niet constant wilt beantwoorden, kunt u de schakelaar -y gebruiken of deze globaal activeren
met choco feature enable -n allowGlobalConfirmation