Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Mijn log bestand

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Mijn log bestand

  Hallo Spy Ware Expert's

  Kunnen jullie mijn Logbestand checken:

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 20:52:19, on 8-11-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\FotoNation\EvLstnr.exe
  C:\WINDOWS\system32\gsicon.exe
  C:\Program Files\Browser PS2 mouse\mouse32a.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Documents and Settings\Gierveld\Mijn documenten\HJT\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.medion.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {34A44FCF-50E3-63A5-A8DA-7835752B9571} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Viewpoint Toolbar BHO - {A7327C09-B521-4EDB-8509-7D2660C9EC98} - C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBarBHO.dll
  O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\System32\nvms.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\System32\mscb.dll
  O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Viewpoint Toolbar - {F8AD5AA5-D966-4667-9DAF-2561D68B2012} - C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [CallBumping] cbpopw.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [EVENTLISTENER] C:\Program Files\Common Files\FotoNation\EvLstnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Browser PS2 mouse\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ViewMgr] C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WindUpdates] C:\Program Files\WindUpdates\WinUpdt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [lehwl] C:\WINDOWS\lehwl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [idcblkia] C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Internet Explorer.lnk = ?
  O4 - Startup: Snelkoppeling naar E-mail.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Viewpoint Search - res://C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBar.dll/CXTSEARCH.HTML
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.medion.com/
  O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab?url=http://www.viewpoint.com/cgi-bin/beta/vet_install_popup.pl?1&4&04.00.05.04&http://62.3.133.18/NL/24_3d_view_my_car_pop.jsp
  O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {34A44FCF-50E3-63A5-A8DA-7835752B9571} - http://www.captaincode.com/ccbar/ccbar.cab
  O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://apple.speedera.net/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
  O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.napster.com/client/isetup.cab
  O16 - DPF: {928626A3-6B98-11CF-90B4-00AA00A4011F} (SurroundVideoCtrl Object) - http://autos.msn.com/components/ocx/survid/MSSurVid.cab
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://services.moviesystem.com/cabs/msway.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FD99A988-2C41-4AB7-B4D5-7E09189C1E54}: NameServer = 62.58.50.5 62.58.50.6
  O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll

 • #2
  Hi Zhypher,

  Open het Configuratiescherm, dan "Software" en "Programma's wijzigen of verwijderen". Selecteer de volgende onderdelen en klik op "Verwijderen" voor elk van deze:
  • Viewpoint Media Player


  Het is handig om deze pagina op te slaan in je favorieten zodat je deze makkelijker kan vinden wanneer je
  terugkomt.

  Start HijackThis, klik op "Scan" and kruis de volgende onderdelen aan.

  R3 - URLSearchHook: (no name) - {34A44FCF-50E3-63A5-A8DA-7835752B9571} - (no file)

  O2 - BHO: Viewpoint Toolbar BHO - {A7327C09-B521-4EDB-8509-7D2660C9EC98} - C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBarBHO.dll
  O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\System32\nvms.dll
  O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\System32\mscb.dll
  O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll

  O3 - Toolbar: Viewpoint Toolbar - {F8AD5AA5-D966-4667-9DAF-2561D68B2012} - C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBar.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [ViewMgr] C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WindUpdates] C:\Program Files\WindUpdates\WinUpdt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [lehwl] C:\WINDOWS\lehwl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [idcblkia] C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe

  O8 - Extra context menu item: &Viewpoint Search - res://C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBar.dll/CXTSEARCH.HTML

  O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTS...my_car_pop.jsp


  Sluit alle programma's, inclusief browsers, behalve HijackThis. Klik op "Fix checked".

  Start je computer in beveiligde modus. Hoe start ik mijn computer in veilige modus?

  Wellicht dat je verborgen bestanden moet kunnen zien. Hoe toon ik verborgen bestanden?

  Mappen en bestanden met een tilde (~) betekenen dat er een map/bestand is dat begint met de 6 letters voor de tilde, houdt rekening ermee dat er spaties in kunnen staan. Als er meer dan één is, post dan wat gevonden is. Verwijder niet!

  Verwijder de volgende bestanden in rood (het kan zijn dat ze al verwijderd zijn):

  C:\WINDOWS\System32\nvms.dll
  C:\WINDOWS\System32\mscb.dll
  C:\WINDOWS\System32\msbe.dll
  C:\WINDOWS\lehwl.exe
  C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe

  Verwijder de volgende mappen in rood (het kan zijn dat deze al verwijderd zijn):

  C:\Program Files\Viewpoint
  C:\Program Files\WindUpdates

  Herstart de computer en post een nieuwe log in deze thread.

  Comment


  • #3
   Hallo Bobbi,

   Kan de volgende regels niet (meer) vinden in mijn log-bestand:

   O4 - HKLM\..\Run: [lehwl] C:\WINDOWS\lehwl.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [idcblkia] C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe

   Ik moet hierbij vermelden dat ik na het posten van mijn log-bestand,
   het programma Spybot "gedraaid" heb.

   Graag je reactie, en ook graag een verklaring van wat ik nu allemaal
   aan het doen door jouw opdrachten op te volgen?


   Groet

   Comment


   • #4
    FF checke

    Hallo Bobbi,

    Kan de volgende regels niet (meer) vinden in mijn log-bestand:

    O4 - HKLM\..\Run: [lehwl] C:\WINDOWS\lehwl.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [idcblkia] C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe

    Ik moet hierbij vermelden dat ik na het posten van mijn log-bestand,
    het programma Spybot "gedraaid" heb.

    Graag je reactie, en ook graag een verklaring van wat ik nu allemaal
    aan het doen door jouw opdrachten op te volgen?


    Groet

    Comment


    • #5
     Kan je dan een nieuwe log plaatsen?

     Comment


     • #6
      Hallo Bobbi,

      Logfile of HijackThis v1.98.2
      Scan saved at 22:38:03, on 8-11-2004
      Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
      C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
      C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
      C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
      C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
      C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
      C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe
      C:\Program Files\Common Files\FotoNation\EvLstnr.exe
      C:\WINDOWS\system32\gsicon.exe
      C:\Program Files\Browser PS2 mouse\mouse32a.exe
      C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
      C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
      C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
      C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
      C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe
      C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
      C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
      C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
      C:\Documents and Settings\Gierveld\Mijn documenten\HJT\HijackThis.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.medion.com/
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
      R3 - URLSearchHook: (no name) - {34A44FCF-50E3-63A5-A8DA-7835752B9571} - (no file)
      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
      O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
      O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
      O2 - BHO: Viewpoint Toolbar BHO - {A7327C09-B521-4EDB-8509-7D2660C9EC98} - C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBarBHO.dll
      O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\System32\nvms.dll
      O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
      O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
      O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\System32\mscb.dll
      O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll
      O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
      O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
      O3 - Toolbar: Viewpoint Toolbar - {F8AD5AA5-D966-4667-9DAF-2561D68B2012} - C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBar.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
      O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
      O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
      O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
      O4 - HKLM\..\Run: [CallBumping] cbpopw.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot
      O4 - HKLM\..\Run: [EVENTLISTENER] C:\Program Files\Common Files\FotoNation\EvLstnr.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Browser PS2 mouse\mouse32a.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ViewMgr] C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [WindUpdates] C:\Program Files\WindUpdates\WinUpdt.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      O4 - Startup: Internet Explorer.lnk = ?
      O4 - Startup: Snelkoppeling naar E-mail.lnk = ?
      O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
      O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
      O8 - Extra context menu item: &Viewpoint Search - res://C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBar.dll/CXTSEARCH.HTML
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.medion.com/
      O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab?url=http://www.viewpoint.com/cgi-bin/beta/vet_install_popup.pl?1&4&04.00.05.04&http://62.3.133.18/NL/24_3d_view_my_car_pop.jsp
      O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab
      O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
      O16 - DPF: {34A44FCF-50E3-63A5-A8DA-7835752B9571} - http://www.captaincode.com/ccbar/ccbar.cab
      O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://apple.speedera.net/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
      O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.napster.com/client/isetup.cab
      O16 - DPF: {928626A3-6B98-11CF-90B4-00AA00A4011F} (SurroundVideoCtrl Object) - http://autos.msn.com/components/ocx/survid/MSSurVid.cab
      O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://services.moviesystem.com/cabs/msway.cab
      O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx
      O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FD99A988-2C41-4AB7-B4D5-7E09189C1E54}: NameServer = 62.58.50.5 62.58.50.6
      O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll

      Comment


      • #7
       Hi Zhypher,

       Open het Configuratiescherm, dan "Software" en "Programma's wijzigen of verwijderen". Selecteer de volgende onderdelen en klik op "Verwijderen" voor elk van deze:
       • Viewpoint Media Player


       Het is handig om deze pagina op te slaan in je favorieten zodat je deze makkelijker kan vinden wanneer je
       terugkomt.

       Start HijackThis, klik op "Scan" and kruis de volgende onderdelen aan.

       R3 - URLSearchHook: (no name) - {34A44FCF-50E3-63A5-A8DA-7835752B9571} - (no file)

       O2 - BHO: Viewpoint Toolbar BHO - {A7327C09-B521-4EDB-8509-7D2660C9EC98} - C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBarBHO.dll
       O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\System32\nvms.dll
       O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\System32\mscb.dll
       O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll

       O3 - Toolbar: Viewpoint Toolbar - {F8AD5AA5-D966-4667-9DAF-2561D68B2012} - C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBar.dll

       O4 - HKLM\..\Run: [ViewMgr] C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [WindUpdates] C:\Program Files\WindUpdates\WinUpdt.exe

       O8 - Extra context menu item: &Viewpoint Search - res://C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\ViewBar.dll/CXTSEARCH.HTML

       O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} - https://components.viewpoint.com/MTS...my_car_pop.jsp


       Sluit alle programma's, inclusief browsers, behalve HijackThis. Klik op "Fix checked".

       Start je computer in beveiligde modus. Hoe start ik mijn computer in veilige modus?

       Wellicht dat je verborgen bestanden moet kunnen zien. Hoe toon ik verborgen bestanden?

       Mappen en bestanden met een tilde (~) betekenen dat er een map/bestand is dat begint met de 6 letters voor de tilde, houdt rekening ermee dat er spaties in kunnen staan. Als er meer dan één is, post dan wat gevonden is. Verwijder niet!

       Verwijder de volgende bestanden in rood (het kan zijn dat ze al verwijderd zijn):

       C:\WINDOWS\System32\nvms.dll
       C:\WINDOWS\System32\mscb.dll
       C:\WINDOWS\System32\msbe.dll

       Verwijder de volgende mappen in rood (het kan zijn dat deze al verwijderd zijn):

       C:\Program Files\Viewpoint
       C:\Program Files\WindUpdates

       Herstart de computer en post een nieuwe log in deze thread.

       Comment


       • #8
        Dank je wel

        Zal na de nodige (be)handelingen mijn nieuwe log-bestand in deze
        thread plakken.

        OK?

        Comment


        • #9
         Nieuw Log bestand

         Hallo Bobbie,

         Hieronder mijn nieuwe Log-bestand graag jouw reactie:

         Logfile of HijackThis v1.98.2
         Scan saved at 23:25:55, on 8-11-2004
         Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
         MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

         Running processes:
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
         C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
         C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
         C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
         C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\Explorer.EXE
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
         C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
         C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe
         C:\Program Files\Common Files\FotoNation\EvLstnr.exe
         C:\WINDOWS\system32\gsicon.exe
         C:\Program Files\Browser PS2 mouse\mouse32a.exe
         C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
         C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
         C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
         C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
         C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
         C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
         C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
         C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
         C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         C:\Documents and Settings\Gierveld\Mijn documenten\HJT\HijackThis.exe

         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.medion.com/
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
         O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
         O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
         O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
         O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
         O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
         O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
         O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
         O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
         O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
         O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
         O4 - HKLM\..\Run: [CallBumping] cbpopw.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot
         O4 - HKLM\..\Run: [EVENTLISTENER] C:\Program Files\Common Files\FotoNation\EvLstnr.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Browser PS2 mouse\mouse32a.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
         O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         O4 - Startup: Internet Explorer.lnk = ?
         O4 - Startup: Snelkoppeling naar E-mail.lnk = ?
         O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
         O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
         O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.medion.com/
         O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab
         O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
         O16 - DPF: {34A44FCF-50E3-63A5-A8DA-7835752B9571} - http://www.captaincode.com/ccbar/ccbar.cab
         O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://apple.speedera.net/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
         O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.napster.com/client/isetup.cab
         O16 - DPF: {928626A3-6B98-11CF-90B4-00AA00A4011F} (SurroundVideoCtrl Object) - http://autos.msn.com/components/ocx/survid/MSSurVid.cab
         O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://services.moviesystem.com/cabs/msway.cab
         O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx
         O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FD99A988-2C41-4AB7-B4D5-7E09189C1E54}: NameServer = 62.58.50.5 62.58.50.6
         O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
         Last edited by Crash; 08-11-04, 22:48. Reden: kleur aangepast, was lastig te lezen.

         Comment


         • #10
          Hi Zhypher,

          Deze log is schoon!

          Dit is de tijd om beveiliging op te zetten tegen toekomstige aanvallen. Lees het artikel achter deze link
          "How did I get infected" (Engels). Als je ze niet al hebt, je hebt nodig een uptodate antivirus, een goede firewall, bijvoorbeeld Kerio Personal Firewall of ZoneLabs Zone Alarm, een spyware blocker als SpywareBlaster en ook IE-Spyads en spyware detectie (Ad-aware SE en SpyBot S+D). Deze hebben allemaal goede gratis versies beschikbaar... wees op je hoede voor beveiligingssoftware die adverteert in popups of andere opdringerige manieren. Deze zijn gewoonlijk niet alleen slecht, vaak hebben ze andere troep in zich...

          In plaats van Internet Explorer, gebruik een andere browser zoals Opera, Mozilla of Firefox.

          En laatst, maar zeker niet minst, hou Windows en Internet Explorer up-to-date met de laatste beveilgings patches die je computer kan beveiligen.

          Dit kan je doen door naar http://windowsupdate.microsoft.com/ te gaan en de aanwijzingen op te volgen. Als je Windows XP draait, zorg dat je update naar SP-2!

          Post maar terug als er nog steeds problemen zijn.

          Comment

          Sorry, you are not authorized to view this page
          Working...
          X