Mededeling

Collapse
No announcement yet.

geen taakbeheer

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • geen taakbeheer

  als ik ctrl + alt + delete doe krijg ik een foutmelding: Taakbeheer is uitgeschakeld door de systeembeheerder.

  er is ook iets met een .exe bestand.
  er komen ook altijd melingen op om pc-cleaner en zo te instaleren.

  mijn antivirus van panda kan niets vinden , maar ik krijg wel meldingen van ik weet niet wat, dat er spyware gededecteerd is op de computer


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:52:31, on 3/04/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe
  c:\program files\panda software\panda platinum 2006 internet security\firewall\PSHOST.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\psimsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsCtrls.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\vwborkrk\hkhsrirq.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\APVXDWIN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\USB ADSL\CnxDslTb.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\hojepkde.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\DOCUME~1\Brenda\MIJNDO~1\MIJNDO~1\Webshots\webshots.scr
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\SRVLOAD.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\WebProxy.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavBckPT.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PAVJOBS.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Documents and Settings\Brenda\Mijn documenten\Mijn documenten\Hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\Inicio.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\USB ADSL\CnxDslTb.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ytlqeyub] C:\WINDOWS\system32\hojepkde.exe
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [BedN28FC8I] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\vwborkrk\hkhsrirq.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Documents and Settings\Brenda\Mijn documenten\Mijn documenten\Webshots\Launcher.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://brendavanrooy.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://msn.extrafilm.be/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {6F750202-1362-4815-A476-88533DE61D0C} (Kodak Gallery Easy Upload Manager Class) - http://www.kodakgallery.eu.com/downloads/BUM/BUM_WIN_IE_2/axofupld.cab
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://cid-aa9cea1775d543dd.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A73BAEFA-EE65-494D-BEDB-DD3E5A34FA98} (Image Uploader) - http://msn.extrafilm.be/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {BD8667B7-38D8-4C77-B580-18C3E146372C} (Creative Toolbox Plug-in) - http://bmm.imgag.com/imgag/cp/install/crusher-bed.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C9386579-3C0F-4713-82C6-5BA8088C7C8D} (Windows Live SkyDrive Upload Tool) - http://shared.live.com/0AWo70tq93pEHO1WfbbTIA/etc/Microsoft.Live.Folders.RichUpload.cab
  O16 - DPF: {C9A703E2-3145-11D8-813C-005022E14DE2} (Installer Class) - http://img.lnm.eu/be.lnm.eu/client/LNMClientInstaller.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9D6CB5E9-AF98-4330-AF33-D0738F5E3918}: NameServer = 83.143.245.36 83.143.245.37
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsCtrls.exe
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe
  O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda platinum 2006 internet security\firewall\PSHOST.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\psimsvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

  --
  End of file - 9907 bytes

 • #2
  Download Combofix eens en maak daar een logje mee, post dat in je volgende bericht.

  Comment


  • #3
   mijn probleem is helemaal omgeslagen
   ik heb een ad-ware scan gedaan en zo is mijn taakbeheer terug gekomen.
   Maar nu heb ik elke keer ik een internet pagina opendoe die niet google is een pop-up.

   - Guy Vs Girl
   http://dating.mediastockonline.com/?a=janglefood
   - Click here to find more!
   http://ad.doubleclick.net/adi/adon.xm.belgium/;sz=1x1;ord=
   - Powered by ZEDO
   http://c5.zedo.com/jsc/c5/ff2.html?n=377;c=205;s=36;d=27;w=1024;h=768

   Dit zijn de pop-ups

   En mijn taakbalk verdwijnt dikwijls.
   meestal komt die na een tijdje terug, maar soms moet ik mij eerst helemaal afmelden en terug aanmelden voor die terug komt
   Last edited by brenneke2; 07-04-08, 19:45. Reden: toevoeging

   Comment


   • #4
    Oorspronkelijk geplaatst door smeenk Bekijk Berichten
    Download Combofix eens en maak daar een logje mee, post dat in je volgende bericht.
    Ik heb het gevoel dat je mijn post gewoon over het hoofd gezien hebt

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X