Mededeling

Collapse
No announcement yet.

zoveelste log

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • zoveelste log

  kan je misschien deze log even bekijken? af en toe pruttelt m'n computer een beetje...
  groet en alvast bedankt...
  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 14:36:00, on 16-11-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe
  C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\AVGCC32.EXE
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe
  C:\Program Files\FTDv3\FTDv3.exe
  C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.multikabel.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Multikabel
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {64DA0E9A-EC19-4149-AB46-2B3702E491DE} - C:\WINDOWS\lbbho.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\Program Files\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\ppe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [CleanUp] C:\PROGRA~1\McAfee.com\Shared\mcappins.exe /v=3 /cleanup
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Index Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\WashIdx.exe "FabiSan"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [BTCLiveUpdate] "C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe" /autostart
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Printkey2000.lnk = C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.multikabel.nl
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040428/qtinstall.info.apple.com/saba/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/XUpload.ocx

 • #2
  Ga naar Configuratiescherm -> Software en deïnstalleer "New.net", "NewDotNet", "New.net Application" of "New.net Domains".

  Start daarna de pc opnieuw op, maak een nieuw log en plaats dat hier.

  Comment


  • #3
   okido, en hier dan de volgende...:   Logfile of HijackThis v1.98.2
   Scan saved at 18:02:54, on 16-11-2004
   Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
   C:\Program Files\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
   C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
   C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
   C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
   C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
   C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
   C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
   C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe
   C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
   C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
   C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
   C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.multikabel.nl
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Multikabel
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {64DA0E9A-EC19-4149-AB46-2B3702E491DE} - C:\WINDOWS\lbbho.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\Program Files\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\ppe.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
   O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
   O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\RunOnce: [Index Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\WashIdx.exe "FabiSan"
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe /startup
   O4 - HKCU\..\Run: [BTCLiveUpdate] "C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe" /autostart
   O4 - HKCU\..\RunOnce: [Index Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\WashIdx.exe "FabiSan"
   O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
   O4 - Global Startup: Printkey2000.lnk = C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
   O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
   O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
   O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.multikabel.nl
   O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
   O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040428/qtinstall.info.apple.com/saba/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
   O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
   O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
   O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
   O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
   O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/XUpload.ocx

   Comment


   • #4
    Scan met HijackThis en vink de volgende twee items aan:
    O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {64DA0E9A-EC19-4149-AB46-2B3702E491DE} - C:\WINDOWS\lbbho.dll

    O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/soft...ch/alaunch.cab
    Sluit alle vensters behalve HijackThis zelf en klik op "Fix checked".


    Start daarna de pc even opnieuw op.
    Dat is alles.

    Comment


    • #5
     okee gedaan... en zie hier het resultaat..:


     Logfile of HijackThis v1.98.2
     Scan saved at 15:51:53, on 17-11-2004
     Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
     C:\Program Files\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
     C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
     C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
     C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
     C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
     C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
     C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
     C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
     C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
     C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe
     C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
     C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
     C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
     C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
     C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
     C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.multikabel.nl
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Multikabel
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
     O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\Program Files\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /startup
     O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\ppe.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
     O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
     O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
     O4 - HKLM\..\RunOnce: [Index Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\WashIdx.exe "FabiSan"
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe /startup
     O4 - HKCU\..\Run: [BTCLiveUpdate] "C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe" /autostart
     O4 - HKCU\..\RunOnce: [Index Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\WashIdx.exe "FabiSan"
     O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
     O4 - Global Startup: Printkey2000.lnk = C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
     O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
     O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
     O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.multikabel.nl
     O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
     O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040428/qtinstall.info.apple.com/saba/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
     O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
     O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
     O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
     O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/XUpload.ocx

     Comment


     • #6
      Ziet er goed uit.

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X